Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej platformy goldone.pl,

 

§ 1. Definicje:
1) Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający w szczególności warunki użytkowania goldone.pl. prawa i obowiązki GOLD ONE oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności GOLD ONE z tytułu świadczenia usług,
2) Właściciel – należy przez to rozumieć M2Communicate Marcin Mańka z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-200) przy ul. Artylerzystów 4,
3) GOLD ONE – należy przez to rozumieć internetowy serwis dostępny pod adresem www.goldone.pl; jedynym właścicielem goldone.pl jest M2Communicate Marcin Mańka,
4) Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub firmę, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez GOLD ONE w ramach serwisu goldone.pl,
5) Profil – należy przez to rozumieć miejsce w goldone.pl, gdzie opublikowany jest zbiór informacji o Użytkowniku, w tym wymagane dane osobowe, zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie oraz załącznikach do Regulaminu,
6) Konto – należy przez to rozumieć istniejący w bazie danych goldone.pl wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynikają: możliwość dostępu do usług po podaniu loginu oraz hasła, możliwość modyfikacji danych opublikowanych w Profilu, możliwość modyfikacji ustawień Konta,
7) Administrator – należy przez to rozumieć osoby wyznaczone przez GOLD ONE, odpowiedzialne za prowadzenie goldone.pl, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników.

 

§2. goldone.pl jest serwisem społecznościowym, umożliwiającym swoim Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji i doświadczeń, publikowanie i promocję informacji na swój temat, zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

§ 3. Użytkownikiem goldone.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna.

 

§ 4. Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Administratorów o cofnięciu zgody.

 

§ 5.
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkowników korzystania z usług świadczonych przez GOLD ONE w ramach goldone.pl. Rozpoczęciem korzystania z usług jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego. Usługi świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom po poprawnym zalogowaniu się na Konto.
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
3. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
4. GOLD ONE rozwiązuje Umowę poprzez skasowanie Konta Użytkownika przez Administratorów.
5. Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez samodzielne skasowanie Konta albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Administratorom.

 

§ 6. W przypadku zgłoszenia Administratorowi żądania usunięcia Konta, rozwiązanie Umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 72 godziny.

 

§ 7. GOLD ONE zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla goldone.pl.

 

§ 8.
1. Dostęp do większości usług goldone.pl jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za dokonanie rejestracji oraz publikowanie informacji o Użytkowniku w Profilu.
2. GOLD ONE zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach goldone.pl. GOLD ONE zobowiązuje się poinformować o zmianach odpowiednio wcześniej.
3. Użytkownik nie może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty za usługę, na której odpłatne otrzymywanie nie wyraził zgody.

 

§ 9. GOLD ONE zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania goldone.pl, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem GOLD ONE.

 

§ 10. Użytkownik udziela GOLD ONE prawa do wyświetlania mu ogłoszeń rekrutacyjnych, a także przesyłania ogłoszeń na jego skrzynkę pocztową.

 

§ 11. goldone.pl ma charakter otwarty – podawane przez Użytkownika dane są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Profilu Użytkownika. W szczególności są one dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

 

§ 12. Aby korzystać z bezpłatnych usług świadczonych przez GOLD ONE w ramach goldone.pl, konieczne jest założenie Konta. Konto zakłada się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego – podanie danych obowiązkowych oraz zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

 

§ 13. goldone.pl jest kompatybilny z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi.

 

§ 14. Usługi określone w § 2. świadczone są między innymi poprzez udostępnienie Użytkownikowi możliwości tworzenia publicznie dostępnego Profilu.

 

§ 15. Rejestracja w goldone.pl polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem https://www.goldone.pl.

 

§ 16. Do prawidłowego działania Konta wymagane jest podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz hasła. Dane należy wprowadzać w polach profilu do tego przeznaczonych. Pola mogą zawierać tylko te dane do których zostały przeznaczone. W przypadku usunięcia tych danych użytkownik traci możliwość korzystania z serwisu.

 

§ 17. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych w swoim Profilu.

 

§ 18. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administrator ma prawo:
1) wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości,
2) zablokować Konto Użytkownika do wyjaśnienia sprawy,
3) skasować Konto Użytkownika.

 

§ 19. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Administrator może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

 

§ 20. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w goldone.pl. GOLD ONE przetwarza dane użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, przedstawioną w Załączniku Nr 1 oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

§ 21. Procedura rejestracji Konta w goldone.pl możliwa jest wobec Użytkownika, który:
1) zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu,
2) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) w Profilu,
3) potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym,
4) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych wiadomościach i zaproszeniach w skrzynce goldone.pl, przerwach technicznych w działaniu goldone.pl, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach.

 

§ 22. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta.

 

§ 23. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom.

 

§ 24. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów.

 

§ 25. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest Właściciel GOLD ONE. GOLD ONE przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkownika GOLD ONE przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Użytkownika. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym goldone.pl, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez GOLD ONE w celach statystycznych i marketingowych. Dane mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.

 

§ 26. GOLD ONE przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 27. Dane, materiały lub wypowiedzi Użytkownika mogą być przetwarzane przez GOLD ONE lub innych Użytkowników na potrzeby prowadzonej rekrutacji.

 

§ 28. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie goldone.pl. W przypadku stwierdzenia przez Administratorów, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne usuniecie jego Konta. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

 

§ 29. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
1) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie goldone.pl oraz od korzystania z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
2) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
3) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i niniejszego Regulaminu.

 

§ 30. Zabrania się umieszczania w goldone.pl i rozpowszechniania za jego pośrednictwem treści, skryptów, haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

 

§ 31. Zamieszczanie w GOLD ONE treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Treści takie oraz Konta ich autorów mogą zostać usunięte przez Administratora.

 

§ 32. Użytkownik może zamieszczać jedynie zdjęcia przedstawiające jego osobę w sposób umożliwiający jej rozpoznanie. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego w serwisie goldone.pl. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju tworów graficznych. Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii, lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem goldone.pl. Administrator może usunąć zdjęcia uznane przez niego za niewłaściwe bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika o tym fakcie. Uporczywe zamieszczanie niewłaściwych zdjęć skutkować będzie usunięciem Konta Użytkownika.

 

§ 33. GOLD ONE zastrzega sobie prawo zmodyfikowania albo usunięcia Profilu, którego treść jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek goldone.pl.

 

§ 34. Zabrania się wykorzystywania usług goldone.pl, w szczególności wiadomości prywatnych do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako spam.

 

§ 35. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Pomocy nim zgłosi problem lub zada pytanie.

 

§ 36. Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi w goldone.pl wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz na potrzeby prowadzonych w goldone.pl kampanii rekrutacyjnych oraz promocyjnych.

 

§ 37. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83) z późniejszymi zmianami oraz nie stanowiących utworu w rozumieniu w/w ustawy, umieszczonych w goldone.pl w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie wspomnianych danych, materiałów lub wypowiedzi w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.

 

§ 38. Użytkownik publikujący w goldone.pl treści o charakterze utworu autorskiego zrzeka się wszelkich roszczeń względem GOLD ONE z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z goldone.pl) tych treści.

 

§ 39. Użytkownik udziela GOLD ONE prawa nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania w prezentacjach oraz innych materiałach zamieszczonych przez niego danych lub wypowiedzi, przedstawionych jako fragment szerszej całości (np. wizualizacji listy kontaktów albo dyskusji na forum zobrazowanej realnie istniejącymi danymi).

 

§ 40. GOLD ONE nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w goldone.pl przez Użytkownika.

 

§ 41. GOLD ONE nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Osoby wysyłające wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

 

§ 42. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w goldone.pl, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

 

§ 43. GOLD ONE wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z goldone.pl i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem goldone.pl produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

 

§ 44.
1. GOLD ONE nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem goldone.pl, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
2. Odpowiedzialność GOLD ONE za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.

 

§ 45. GOLD ONE nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania goldone.pl w całości albo w części.

 

§ 46. W przypadku otrzymania przez GOLD ONE urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, GOLD ONE nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

 

§ 47. GOLD ONE nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu goldone.pl.

 

§ 48. Zakłócenia w funkcjonowaniu goldone.pl, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach goldone.pl mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego do Administratora.

 

§ 49. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez GOLD ONE w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. GOLD ONE zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa.

 

§ 50. GOLD ONE zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub serwisu goldone.pl.

 

§ 51. GOLD ONE zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia lub poprawy treści i danych wprowadzanych przez Użytkownika na swoim Koncie jeśli te dane są niezgodne z rzeczywistością lub łamią zasady Regulaminu oraz naruszają prawo.

 

§ 52. Reklamacje składane do GOLD ONE, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem goldone.pl nie będą rozpatrywane. GOLD ONE nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.

 

§ 53. GOLD ONE zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.

 

§ 54.
1. GOLD ONE zobowiązuje się powiadomić drogą elektroniczną o istotnej zmianie Regulaminu tych Użytkowników, których zmiana dotyczy bezpośrednio.
2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1.
3. Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1. z przyczyn niezależnych od GOLD ONE.

 

§ 55. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dn. 1 maja 2016 r.

© 2016 GOLDONE | REGULAMIN | POLITYKA COOKIES | KONTAKT